Samo­chody Osobowe

Kate­go­ria B

W cenie kursu:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych;
  • 30 godzin zajęć praktycznych;
  • Mate­riały szko­le­niowe (Kodeks Dro­gowy, Testy w for­mie ksią­żeczki, Testy na CD, Pod­ręcz­nik kie­rowcy, Znaki dro­gowe– pod­ręcz­nik, Notat­nik kursanta);
  • Bada­nia lekar­skie (na miejscu).

Jazdy odby­wają się samo­cho­dami marki Toyota Yaris (6-cio biegowa).

Jazdy po Gli­wi­cach, Byto­miu lub Kato­wi­cach- bez dodat­ko­wych opłat, kur­sant sam wybiera mia­sto, po jakim będzie jeź­dzić (tzn. w jakim mie­ście chce zda­wać egzamin).

Ist­nieje moż­li­wość roz­ło­że­nia opłaty na raty (0%).


B+E

W cenie kursu:

  • 20 godzin zajęć teoretycznych;
  • 15 godzin zajęć praktycznych;
  • Mate­riały szko­le­niowe (Kodeks Dro­gowy, Testy– w for­mie ksią­żeczki, Testy na CD, Pod­ręcz­nik kie­rowcy, Znaki dro­gowe– pod­ręcz­nik, Notat­nik kursanta);
  • Bada­nia lekar­skie (na miejscu).

Jazdy odby­wają się samo­cho­dami VW Trans­por­ter, VW LT, Gazela, Ford Transit + przy­czepa N-126.

Jazdy po Gli­wi­cach, Byto­miu lub Kato­wi­cach- bez dodat­ko­wych opłat, kur­sant sam wybiera mia­sto, po któ­rym będzie jeź­dzić (tzn. w jakim mie­ście chce zda­wać egzamin).

Ist­nieje moż­li­wość roz­ło­że­nia opłaty na raty (0%).