O nas

Firma MAGNEZ ist­nieje na rynku szko­le­nio­wym od 2002 roku.

Jeste­śmy dyna­micz­nym i pomy­sło­wym zespo­łem ludzi, któ­rzy zaj­mują się szko­le­niem w zakre­sie kształ­ce­nia przy­szłych kie­row­ców wszyst­kich kate­go­rii prawa jazdy ope­ra­to­rów wóz­ków jez­dnio­wych (widło­wych) z napę­dem sil­ni­ko­wym i żurawi prze­ła­dun­ko­wych typu HDS.

Pod­stawą prawną dzia­ła­nia naszego Ośrodka jest zezwo­le­nie nr 00652478 wydane przez Pre­zy­denta Mia­sta Zabrze. Jeste­śmy wpi­sani do reje­stru insty­tu­cji szko­le­nio­wych. Nasi wykła­dowcy i instruk­to­rzy posia­dają dużą wie­dzę i doświad­cze­nie w zakre­sie tema­tyki pro­wa­dzo­nych szko­leń, którą cią­gle dosko­nalą, zdo­by­wa­jąc aktu­alne zaświad­cze­nia kwa­li­fi­ka­cyjne w tym m.in. wyda­wane przez Urząd Dozoru Tech­nicz­nego.

Zaję­cia teo­re­tyczne pro­wa­dzimy w sali wykła­do­wej wypo­sa­żo­nej w sprzęt i pomoce dydak­tyczne, umoż­li­wia­jące pra­wi­dłową reali­za­cję pro­gramu, zaś każ­demu z uczest­ni­ków zapew­niamy nie­zbędne mate­riały szkoleniowe.

Dużą wagę przy­wią­zu­jemy do zapew­nie­nia jak naj­lep­szych warun­ków szko­le­nia prak­tycz­nego, speł­nia­ją­cego wszyst­kie wyma­ga­nia odno­śnie prze­pi­sów BHP, kodek­so­wych, Dozoru Tech­nicz­nego oraz wewnątrz zakła­do­wych. Sta­ramy się zapew­nić kur­san­tom pojazdy  i urzą­dze­nia dydak­tyczne dla warun­ków egza­mi­na­cyj­nych, a w razie potrzeby potra­fimy zin­dy­wi­du­ali­zo­wać tryb szkolenia.