Oferta

Kursy prawa jazdy

KATE­GO­RIA

CENA

ILOŚĆ GODZIN

B

1300zł

Teo­ria– 30 godzin; jazdy– 30 godzin

C

2000zł

Teo­ria– 20 godzin; jazdy– 30 godzin

C+E

1900zł

Teo­ria– 20 godzin; jazdy– 25 godzin

B+E

1000zł

Teo­ria– 20 godzin; jazdy– 15 godzin

DzC

3000zł

Teo­ria– 30 godzin; jazdy– 40 godzin

DzB

5000zł

Teo­ria– 30 godzin; jazdy– 60 godzin

Ist­nieje moż­li­wość wyku­pie­nia dodat­ko­wych godzin jazd lub zajęć praktycznych.

Jazdy dodat­kowe (cen­nik obo­wią­zuje od 02.01.2013r.)

Kate­go­ria

Plac manew­rowy

Mia­sto

B

50

50

BE

60

60

C

60

70

CE

80

90

D

100

100

 

Kursy ope­ra­tora wóz­ków widłowych

Kurs pod­sta­wowy: cena 500zł;

  • zaję­cia teo­re­tyczne– 44 godziny+ 3 godziny wymiana butli,
  • zaję­cia prak­tyczne– 15 godzin+ 5 godzin wymiany butli

Kurs roz­sze­rzony (dla kan­dy­da­tów nie posia­da­ją­cych prawa jazdy): cena 700zł;

  • zaję­cia teo­re­tyczne– 44 godziny+ 3 godziny wymiana butli,
  • zaję­cia prak­tyczne– 30 godzin+ 5 godzin wymiana butli.

 

Kurs obsługi żurawi prze­ła­dun­ko­wych typu HDS

Cena– 1000zł;

  • zaję­cia teo­re­tyczne– 24 godzin,
  • zaję­cia prak­tyczne– 12 godzin.

Dla uczest­ni­ków kur­sów prze­pro­wa­dzamy na miej­scu w naszym ośrodku bada­nia lekarskie.

W cenie każ­dego kursu zapew­niamy mate­riały pomoc­ni­cze przy­go­to­wu­jące do egza­minu w for­mie pod­ręcz­nika, opcjo­nal­nie z płytą CD.