Samo­chody ciężarowe

Kate­go­ria C

Cena kursu obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych;
  • 30 godzin zajęć praktycznych;
  • Mate­riały szko­le­niowy (Kodeks Dro­gowy, Testy w for­mie ksią­żeczki, Testy na CD, Pod­ręcz­nik kie­rowcy, Znaki dro­gowe– pod­ręcz­nik, Notat­nik kursanta);
  • Bada­nia lekar­skie (na miejscu).

Jazdy odby­wają się samo­cho­dami: MAN 10.163 oraz MAN ME 280BRENAULT MIDL­LE­AN­DER –180

Jazdy po Gli­wi­cach, Byto­miu lub Kato­wi­cach bez dodat­ko­wych dopłat, kur­sant sam wybiera mia­sto, po jakim będzie jeź­dzić (tzn. w jakim mie­ście chce zda­wać egzamin).
Ist­nieje moż­li­wość roz­ło­że­nia płat­no­ści na raty (0%).


Kate­go­ria C+E

Cena kursu obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych;
  • 25 godzin zajęć praktycznych;
  • Mate­riały szko­le­niowe (Kodeks Dro­gowy, Testy w for­mie ksią­żeczki, Testy na CD, Pod­ręcz­nik kie­rowcy, Znaki dro­gowe– pod­ręcz­nik, Notat­nik kursanta);
  • Bada­nia lekar­skie (na miejscu).

Jazdy odby­wają się samo­cho­dami: VOLVO –380, Sca­nia 144 400, naczepa ZREMB NB-180.

Jazdy po Gli­wi­cach, Byto­miu lub Kato­wi­cach bez dodat­ko­wych dopłat, kur­sant sam wybiera mia­sto, po jakim będzie jeź­dzić (tzn. w jakim mie­ście chce zda­wać egzamin).
Ist­nieje moż­li­wość roz­ło­że­nia płat­no­ści na raty (0%).