Wózki widłowe

Szko­le­nia dla ope­ra­to­rów wózka widłowego

Szko­le­nia ma na celu przy­go­to­wa­nie do egza­minu na upraw­nie­nia pro­wa­dze­nia wóz­ków jez­dnio­wych (widło­wych) z napę­dem sil­ni­ko­wym.

Warunki sta­wiane kandydatom:

  • ukoń­czone 18. lat,
  • posia­da­nie pozy­tyw­nego orze­cze­nia bada­nia psy­cho­lo­gicz­nego prze­pro­wa­dzo­nego na pod­sta­wie art. 39k i 39m ustawy z dnia 6. wrze­śnia 2001r. o trans­por­cie dro­go­wym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238.)

Forma szko­le­nia:

Kurs pod­sta­wowy obejmuje:

  • zaję­cia teo­re­tyczne– 44 godziny i 3 godziny odno­śnie wymiany butli gazowej;
  • zaję­cia prak­tyczne– 15 godzin i 5 godzin wymiany butli gazowej.

Kurs roz­sze­rzony (dla kan­dy­da­tów nie posia­da­ją­cych prawa jazdy) obej­muje:

  • zaję­cia teo­re­tyczne– 44 godziny i 3 godziny odno­śnie wymiany butli gazowej;
  • zaję­cia prak­tyczne– 30 godzin i 5 godzin wymiany butli gazowej.

Rodzaj wyda­wa­nych uprawnień:

Upraw­nie­nia kie­rowcy wózka jez­dnio­wego łącz­nie z wymianą butli gazo­wej w wóz­kach jezdniowych.
Każdy uczest­nik kursu otrzy­muje ‘Mate­riały szko­le­niowe do nauki na ope­ra­tora wózka jez­dnio­wego’.

Egza­miny i zaświadczenia:

Uczest­nik kursu po przy­stą­pie­niu i zda­niu egza­minu pań­stwo­wego otrzy­muje upraw­nia MEN z Cer­ty­fi­ka­tem Mini­ster­stwa Gospo­darki wyda­wane w języku pol­skimangiel­skim (na życze­nie zle­ce­nio­dawcy wysta­wiamy upraw­nie­nia rów­nież w języku nie­miec­kim).
Zaświad­cze­nia wyda­wane są w dniu zakoń­cze­nia kursu.
Cena obej­muje koszt bada­nia lekar­skiego, egza­minu państwowego.
Ist­nieje moż­li­wość roz­ło­że­nia płat­no­ści na raty (0%).