Żura­wie prze­ła­dun­kowe typu hds

Kurs HDS

Cena kursu obejmuje:

  • 24 godzin zajęć teo­re­tycz­nych z obsługi żurawi prze­no­śnychprze­woź­nych ogól­nego przeznaczenia;
  • 12 godzin zajęć praktycznych;
  • mate­riały szko­le­niowe– pod­ręcz­nik ‘Żura­wie prze­ła­dun­kowe typu HDS’;
  • bada­nia lekar­skie (na miejscu);
  • egza­min pań­stwowy (UDT).

Szko­le­nie i pań­stwowy egza­min prze­pro­wa­dzany jest na samo­cho­dach MANHDS typu ATLAS 160.1.

Ist­nieje moż­li­wość roz­ło­że­nia płat­no­ści na raty (0%).